top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Winkelbeleid: Winkelbeleid

1.Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties van de aangeboden producten op de website www.milalicious.be. De website is eigendom van en wordt beheerd door mevrouw Britt Heylen, Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2200 Herentals (Noorderwijk), Morkhovenseweg 124 , telefoonnummer:  0472 68 77 17, e-mail: hallo@milalicious.be en met ondernemingsnummer 0792 716 860

Eenieder die een bestelling plaatst via de website (hierna “de koper” genoemd), aanvaardt hierdoor deze algemene voorwaarden.

Iedere koper bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon én handelingsbekwaam te zijn.

De algemene voorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig door Milalicious gewijzigd worden. Bij iedere bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

In geval één van de voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

2.Aanbod en bestelling

Op de website www.milalicious.be worden allerhande babyspulletjes en gifts aangeboden, zoals kledij, kinderservies, dekens, slaapzakjes, kaartjes,enz.

De producten die worden aangeboden, staan afgebeeld op de website. Milalicious tracht de productomschrijvingen en afbeeldingen zo duidelijk en correct mogelijk weer te geven. De kleuren op de afbeelding kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Dit kan te wijten zijn aan de instellingen en/of kwaliteit van uw beeldscherm, dan wel de lichtinval. De informatie over de artikelen (bijvoorbeeld omtrent maten, materialen, enz.) is louter indicatief.

Indien u bijkomende vragen heeft omtrent een bepaald product, kunt u Milalicious contacteren per e-mail: hallo@milalicious.be, of per telefoon op het nummer 0472 68 77 17.

De aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Indien een goed niet langer in voorraad blijkt, maar u dit reeds heeft betaald, zal de betaalde som per kerende worden teruggestort.

Een overeenkomst komt geldig tot stand van zodra de bestelling geplaatst wordt.

3.Prijzen

De prijzen bij de goederen zijn in euro weergegeven en zijn exclusief de verzendingskosten.

Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders bepaald.

Bij een bestelling geldt steeds de prijs en/of de actie die op het ogenblik van de bestelling wordt vermeld. Indien korte tijd na een bestelling een product wordt afgeprijsd of de prijs wordt verhoogd, geeft dit geenszins enig recht op terugbetaling van het prijsverschil.

4.Betaling

Betaling geschiedt via creditcard, bancontact of overschrijving. Slechts nadat het verschuldigde bedrag integraag ontvangen is, wordt de bestelling geleverd of kan de bestelling worden afgehaald. In geval van betaling per overschrijving, wordt de bestelling pas uitgevoerd na ontvangst van het gestorte bedrag. In afwachting wordt het bestelde artikel wel gereserveerd gedurende 10 dagen, binnen welke termijn de overschrijving moet zijn gebeurd en de betaling Milalicious moet hebben bereikt, bij gebreke waaraan de bestelling vervalt.

5.Afhaling - Levering

De bestelling kan worden afgehaald op het adres Morkhovenseweg 124 2200 Noorderwijk en dit tijdens de openingsuren . De betaling wordt voldaan bij afhaling of online .

De bestelling kan ook geleverd worden op het door de koper opgegeven adres. Levering is enkel mogelijk in volgende landen: België , Nederland  , Frankrijk ,  Duitsland en Luxemburg. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen desgevallend aanleiding geven tot extra kosten.  Indien het een leveringsadres in België betreft, tracht Milalicious de bestelde goederen te leveren uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de betaling, doch deze termijn is niet bindend maar geldt louter als richtlijn.

De kosten die verband houden met de levering worden afzonderlijk vermeld en zijn ten laste van de koper. Enkel bij aankoop vanaf 75,00 euro, dient de koper geen verzendingskosten te betalen indien de goederen worden geleverd op een adres in België of Nederland.

6.Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de levering dan wel afhaling.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Milalicious via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen. De koper dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij/zij zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Milalicious heeft medegedeeld, terug te zenden of te overhandigen. De herroeping is enkel mogelijk indien het goed wordt terugbezorgd in onbevuilde, onbeschadigde en ongebruikte toestand, in de originele verpakking en met de originele labels.

Indien de koper de overeenkomst herroept, kan deze kiezen om het goed te ruilen ofwel terugbetaling vragen. Indien de koper terugbetaling wenst, ontvangt hij terugbetaling  binnen de 14 dagen nadat Milalicious op de hoogte is gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen. Milalicious mag wachten met terugbetaling tot zij de goederen terug heeft ontvangen. Voor de terugbetaling zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

De koper zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor zijn rekening nemen.

7.Garantie

Milalicious biedt de in de wet voorziene garanties.Indien een product niet voldoet aan de overeenkomst dient de koper Milalicious hiervan binnen de 7 dagen volgend op de levering op de hoogte te stellen. De eventuele vergoeding hiervoor kan nooit groter zijn dan het  gefactureerde/betaalde bedrag. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht aan het product, het niet kunnen voorleggen van een factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, doch niet-limitatieve uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

8.Aansprakelijkheid 

Milalicious is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de koper.

Een goed met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt Milalicious zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

Milalicious is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder. Milalicious kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. De goederen worden steeds zo goed en zo veilig mogelijk verpakt.

Milalicious controleert haar producten steeds op gebreken of fouten alvorens ze te verzenden en zorgt voor een gepaste verpakking. De koper zal de goederen onmiddellijk controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer de producten onmiddellijk. Indien u aan de goederen zelf toch schade zou vaststellen, dient u Milalicious hiervan meteen op de hoogte te brengen en indien mogelijk een foto over te maken van het beschadigde goed.

9.Overmacht

Milalicious heeft in geval van overmacht steeds het recht om haar verbintenissen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Een situatie van overmacht kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

10.Privacy

Alle persoonsgegevens worden enkel door Milalicious gebruikt en worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.

11.Intellectuele eigendom

Geen enkel gegeven of afbeelding van de website mag gekopieerd of gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Milalicious.

12.Geschillen

Op alle overeenkomsten gesloten via de webshop van Milalicious is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout dan wel het Vredegerecht te Herentals bevoegd.

VRAGEN ? 

Aarzel dan niet en neem contact op met ons, wij helpen je met plezier verder!

bottom of page